Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Wysoki i niski poziom cen

Selektywna i penetracyjna strategia cen są związane z procesem wprowadzania na rynek nowego produktu oraz regulowaniem cyklu jego życia. Znając popyt i ustalone zamierzenia dotyczące działania przedsiębiorstwa na rynku, można sformułować alternatywne rozwiązania w zakresie kształtowania cen. Wprowadzanie na rynek nowego produktu nie musi być łączone z kształtowaniem cen na relatywnie wysokim poziomie. Poziom ceny, poza wielkością popytu, zależy od rodzaju produktu, przewidywanego cyklu jego życia, dążenia do maksymalizowania efektu w krótkim lub długim czasie itp. Kształtowanie cen na relatyw- nie wysokim poziomie może ograniczać segment rynku, nie stwarzać możliwości utrwalenia pozycji produktu na rynku i maksymalizowania efektów w długim czasie. Zasada ta może być wykorzystana przy kształtowaniu cen na produkty o stosunkowo krótkim cyklu życia, podlegające wpływom zmian koniunkturalnych (np. mody). Zasadę tę można stosować zwłaszcza przy rzadko spotykanych właściwościach nowego produktu, niskim poziomie elastyczności cenowej popytu na produkt oraz ograniczonych możliwościach zwiększenia produkcji i podaży produktu.

Dążenie do wprowadzenia i utrwalenia pozycji produktu na rynku może skłaniać do ustalenia jego ceny na stosunkowo niskim poziomie. Stosowaniu tej zasady sprzyjają: długi cykl życia produktu, wysoki poziom elastyczności cenowej popytu na produkt, możliwość dużego wzrostu produkq’i i podaży produktu, zapewniającego spadek jego kosztów jednostkowych, występowanie na rynku towarów konkurencyjnych itp. Relatywnie niski poziom ceny może zapewnić rozszerzenie segmentu rynku oraz wzrost wielkości sprzedaży i zysku. Kształtowanie cen nowego produktu na niższym lub wyższym poziomie jest związane z zamiarem dotarcia do szerszego lub węższego kręgu nabywców. Kształtowanie cen nowego produktu na wysokim lub niskim poziomie znajduje odzwierciedlenie w:

– selektywnej strategii cen

– penetracyjnej strategii cen.

Selektywna i penetracyjna strategia cen

Selektywna Selektywna strategia cen jest związana z kształtowaniem cen strategia cen nowego produktu na relatywnie wysokim poziomie. Przedsiębiorstwo, ustalając cenę nowego produktu na wysokim poziomie, celowo rezygnuje z dążenia do opanowania rynku o możliwie największych rozmiarach. Koncentruje ono uwagę na wybranym segmencie rynku, skupiającym nabywców o najwyższym poziomie dochodów. Strategia ta wyraża więc selektywne oddziaływanie przedsiębiorstwa na rynek.

Selektywna strategia cen jest stosowana w procesie wprowadzania na rynek produktów, które charakteryzuje wysoki stopień nowości, gdy cenowa elastyczność popytu kształtuje się na niskim poziomie. Przedsiębiorstwo zmierza za pomocą tej strategii do zapewnienia sobie szybkiego zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych. Wysoki stopień nowości produktu zape-

Penetracyjna strategia cen wnia mu przejściową możliwość monopolistycznego postępowania oraz redukcji ryzyka wynikającego z działania konkurentów. Strategia wysokich cen nie może być utrzymywana w długim okresie. Ograniczone możliwości wzrostu popytu w wybranym segmencie rynku oraz dążenie konkurentów do podważenia monopolistycznego postępowania przedsiębiorstwa powodują, że ceny nowego produktu muszą ulegać stopniowemu obniżaniu. Przy wysokim poziomie cen w procesie wprowadzania nowego produktu na rynek możliwości obniżania cen są duże. Przedsiębiorstwo, mając do wyboru jeden kierunek postępowania (obniżka cen), unika przy tym decyzji o konieczności podwyższania cen.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.