Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Wskaźniki makroekonomiczne

Autorzy planów marketingowych często zapominają o założeniach makroekonomicznych, mimo że mają one kluczowe znaczenie, a przy okazji stanowią pewnego rodzaju zabezpieczenie dla tych autorów, ponieważ mogą oni powołać się na prognozowane wcześniej wskaźniki i ewentualne odchylenia od nich. Planując, zawsze zakładamy określone kształtowanie się wzrostu gospodarczego czy stopy inflacji. Naszym zadaniem jest stworzenie planu bazowego, a sporządzenie ewentualnych planów rezerwowych należy już najczęściej do działów firmy zajmujących się strategią, ograniczaniem ryzyka czy też controllingiem.

Wskaźników makroekonomicznych jest bardzo dużo. Są one niejednokrotnie wykorzystywane także w innych planach, sporządzanych między innymi przez dział zasobów ludzkich (stopa bezrobocia) czy dział finansowy (średni zrównoważony koszt kapitału WACC w Polsce). Największe znaczenie dla planów marketingowych mają następujące wskaźniki makroekonomiczne:

– prognozowany wzrost produktu krajowego brutto (PKB), umożliwiający stwierdzenie, czy przyrost naszych obrotów będzie odbywał się szybciej czy wolniej niż wzrost polskiej gospodarki

– przewidywany wzrost konsumpcji indywidualnej (nazywanej też spożyciem indywidualnym), ważny zwłaszcza dla sektora dóbr konsumpcyjnych (między innymi FMCG), pozwalający ocenić, czy wzrost popytu na nasze produkty będzie wyższy czy niższy od średniego popytu konsumpcyjnego na rynku polskim

– wskaźnik inflacji średniorocznej, na podstawie którego możemy urealnić plany, zwłaszcza co do zysków (a także sprzedaży), i sprawdzić, czy prognozowany przez firmę wzrost obrotów albo rentowności jest wyższy niż poziom inflacji w polskiej gospodarce

– kurs euro, będący jednym z elementów najtrudniejszych do przewidzenia, który ma jednak bezpośredni wpływ na koszty i zyski jest istotny zwłaszcza wtedy, gdy znaczny procent naszej sprzedaży stanowi sprzedaż na eksport lub gdy importujemy dużą część materiałów. Ponadto zmiany kursu euro mogą niekorzystnie odbić się na naszych wynikach, które niejednokrotnie podajemy w tej walucie w raportach do centrali firmy – trzeba potem tłumaczyć, że faktycznie nastąpił realny wzrost naszej sprzedaży na rynku polskim, a spadek wartości na papierze został spowodowany skokiem kursu euro

– wartość podatku dochodowego od firm w Polsce, pozwalająca na określenie (przynajmniej w przybliżeniu) poziomu zysku netto.

Gdzie znaleźć informacje dotyczące założeń wskaźników ekonomicznych? Dobrym źródłem informacji jest Internet – warto sprawdzić na stronach Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki. Także w witiynach internetowych niektórych banków są publikowane, aktualizowane co kwartał, najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne na kolejne lata .

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.