Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Umowa zawarta między bankiem a kredytobiorcą

Prezesa Spółdzielni Pana Jana Konkęlą . j. Głównego. Księgowego Ewę .Nowak zwanym dalej „Kredytobiorcą”, a Bankiem Gospodarczym w Ustce Oddział I w Ustce działającym przez Dyrektora. Oddziału Jerzego Wodę i Nączęjnika Krystynę Maj zwanym dalej „Bankiem”, została zawarta umowa treści następującej:

§ 1. Bank udziela kredytobiorcy na jego wniosek z dnia „20.03. .1.99.8. kredytu w rachunku bieżącym na okres od Pl.04.1998 do 30.09.1998 w kwocie 60.000 zł (słownie złotych sześćdziesiąt na zasadach określonych w „Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej” obowiązującym w Banku Gospodarczym oraz w niniejszej umowie.

§ 2. Zadłużenie w rachunku bieżącym nie może przekroczyć kwoty przyznanego kredytu.

§ 3. Wykorzystanie kredytu następować będzie w przypadku realizacji dyspozycji kredytobiorcy nie znajdujących pokrycia w środkach na jego rachunku bieżącym, w ciężar rachunku, powodując powstanie salda debetowego na tym rachunku do wysokości udzielonego kredytu określonego w § 1.

§ 4.1. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 3.9%… w stosunku rocznym, a o zmianie stopy procentowej bank będzie powiadamiał kredytobiorcę na piśmie. Zawiadomienie pisemne o aktualnej wysokości oprocentowania kredytu stanowi integralną część umowy.

§ 4.2. Oprocentowanie kredytu może w czasie trwania umowy podlegać zmianom zależnie od kształtowania się podstawowej stopy procentowej NBP.

§ 4.3. Bank nalicza i pobiera odsetki od kredytu po upływie okresu umownego według stóp procentowych obowiązujących w tym czasie.

§ 5. Bank jednorazowo pobiera od kredytobiorcy prowizję w wysokości \7P. od kwoty przyznanego kredytu nie później niż w momencie uruchomienia kredytu. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.

§ 6. Spłata wykorzystanego kredytu następuje z najbliższych wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy bez jego dyspozycji przed wszystkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem tytułów wykonawczych i dokumentów mających moc takich tytułów. Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty wykorzystanego kredytu w terminie do dnia ,3Q. września .1998 r.

Za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek bieżący w Oddziale Banku.

§ 7. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi: weksel gwarancyjny in blanco z deklaracją wekslową Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia stanowią integralną część niniejszej umowy. § 8. Bank zastrzega sobie prawo:

– a) przeksięgowania kwoty nie spłaconego kredytu w dniu następnym po upływie terminów płatności – na rachunek nie spłaconych należności,

– b) wypowiedzenia umowy kredytowej w razie:

– zagrożenia lub utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, a także zagrożenia terminowej spłaty kredytu lub odsetek,

– niespłacenia przez kredytobiorcę wykorzystanego kredytu lub odsetek,

– niespełnienia warunków udzielenia kredytu, ustalonych w § 1. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni.

– c) wypowiedzenie umowy kredytowej i jednoczesnego postawienia kredytu w stan wymagalności w przypadkach:

– upływu 14 dni kalendarzowych od dnia przeniesienia nie spłaconego kredytu na rachunek nie spłaconych należności,

– złożenia fałszywych dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia kredytu,

– pokrywania w okresach obrachunkowych swych należności z tytułu odsetek od kredytu ze środków pieniężnych na rachunku bieżącym kredytobiorcy, a w przypadku ich braku w dniu następnym przeksięgowanie w ciężar rachunku nie spłaconych należności.

– e) spłaty zadłużenia znajdującego się na rachunku nie spłaconych należności z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy bez jego dyspozycji i przed wszystkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem tytułów wykonawczych oraz dokumentów mających moc takich tytułów.

– f) renegocjacji warunków niniejszej umowy w części dotyczącej prawnego zabezpieczenia kredytu. § 9. Inne ustalenia stron …niema

§10. Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczną i finansową, do składania w Banku – w zakresie uzgodnionym – niezbędnych dokumentów, planów, sprawozdań i informacji, a także umożliwienia pracownikom Banku badań w siedzibie kredytobiorcy w zakresie związanym z oceną jego sytuacji gospodarczej i finansowej.

§11. Kredytobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Banku o każdej zmianie: nazwiska i adresu, nazwy i siedziby firmy oraz o wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym.

§ 12. W przypadku ubiegania się o kredyt lub gwarancję w innym banku, kredytobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Oddziału Banku o tym fakcie.

§13. Zmiana warunków umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie określonym w § 4.

§ 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i „Regulaminem kredytowania działalności gospodarczej”, obowiązującym w Banku Gospodarczym w Ustce, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15. Do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy właściwy będzie sąd, w którego rejonie Bank Gospodarczy ma swoją siedzibę. (stempel firmowy i podpisy osób działających za Bank) (stempel firmowy i podpisy osób działających za kredytobiorcę)

§ 16. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.