Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Systemy ekspertowe z grupy doradczych

Obszary zastosowań systemów ekspertowych w bankach można podzielić, biorąc pod uwagę rodzaj rozwiązywanych przez nie problemów. Uwzględniając to kryterium, wyróżnia się systemy: doradcze, planowania, decyzyjne, nauczające oraz diagnostyczne.

Typowymi systemami należącymi do pierwszej grupy są systemy realizujące doradztwo w zakresie inwestowania kapitału oraz systemy doradcze dotyczące kredytowania. Charakterystycznym systemem z zakresu planowania może być system planowania płynności finansowej banku. Ważnym systemem ekspertowym z grupy decyzyjnych jest system umożliwiający programowanie pracy biurowej, a także przydzielania zadań pracownikom. Przykładem systemu z grupy nauczających jest system pomagający szkolić pracowników banku w zakresie obrotu papierami wartościowymi, a do systemów diagnostycznych należy system ekspertowy oceny działalności oddziałów banku.

Poniżej scharakteryzujemy krótko dwa systemy ekspertowe z grupy doradczych. Wydaje się, że w naszym kraju wzrasta zapotrzebowanie na tego rodzaju systemy. Banki, które będą je stosowały, łatwiej sprostają konkurencji na rynku usług bankowych.

System doradczy w zakresie inwestowania kapitału wspomaga pracownika banku w trakcie doradzania klientowi. Tego rodzaju system, ze względu na złożoność wykorzystywanej wiedzy ekspertów, ma z reguły budowę modułową. Poszczególne moduły (zwane również podsystemami) mogą być realizowane niezależnie i wykorzystują w tym celu często własną bazę wiedzy. W trakcie konsultacji, czyli – inaczej – procesu doradzania, poszczególne moduły wykorzystywane są w ściśle określonym porządku, gdyż wyniki działania jednego modułu są następnie stosowane przez inny moduł. W ramach charakteryzowanego tutaj systemu wyróżnia się najczęściej następujące moduły (por. [10]):

– analiza klienta,

– analiza dysponowanego kapitału,

– wybór produktu,

– przygotowanie umowy.

Systemy ekspertowe z grupy doradczych – kontynuacja

W module analiza klienta jako dane wejściowe wykorzystywane są przede wszystkim informacje o kliencie. W przypadku klienta indywidualnego będą one dotyczyć jego wieku, stanu cywilnego, liczby dzieci, wykonywanego zawodu, uzyskiwanych dochodów. Ważnymi danymi wejściowymi są również informacje uzyskane w trakcie rozmowy z klientem, takie jak np. jego gotowość do poniesienia ryzyka, oczekiwania związane z przyszłym zyskiem, preferencje dotyczące rodzajów inwestowania. W wyniku działania tego modułu następuje przydzielenie klientowi zestawu produktów, które powinny być brane pod uwagę w dalszym przebiegu konsultacji.

Moduł analiza dysponowanego kapitału ma za zadanie przeprowadzenie wszechstronnej analizy sytuacji finansowej klienta. Po zakończeniu realizacji modułu uzyskuje się wskazówki dotyczące stopnia dopasowania poszczególnych rodzajów produktów oferowanych przez bank z punktu widzenia zasobów finansowych klienta.

Moduł wybór produktu jest najważniejszym modułem omawianego systemu. Następuje tutaj konfrontacja wyników dwóch poprzednich modułów oraz wiedzy ekspertów zawartej w banku wiedzy dotyczącej przydziału poszczególnych produktów w zależności od statusu klienta i jego możliwości finansowych. Wskazanie najbardziej odpowiedniego dla klienta produktu następuje najczęściej w dwóch fazach. W ramach pierwszej fazy określa się więcej niż jeden produkt, a w trakcie drugiej fazy, po serii dodatkowych zapytań skierowanych do klienta, wskazywany jest jeden produkt. Gdy klient zgadza się z propozycją systemu i życzy sobie wskazanego produktu, wówczas następuje realizacja modułu przygotowanie umowy. Baza wiedzy tego modułu zawiera informacje dotyczące warunków umowy, niezbędnych formularzy itp. W wyniku działania tego modułu sporządzana jest niezbędna dokumentacja odzwierciedlająca fakt zawarcia umowy między klientem a bankiem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.