Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Ryzyko w obrocie papierami wartościowymi

Typowym ryzykiem w obrocie zagranicznym jest ryzyko kursowe i walutowe związane ze zmianami kursów poszczególnych walut na rynku międzynarodowym. Na przykład w banku powstanie strata, gdy w okresie, na jaki udzielił on kredytu dewizowego, spadnie kurs tej waluty w przypadku wzrostu kursu bank w opisanej sytuacji zyska, a straci kredytobiorca. W transakcjach zagranicznych występuje także ryzyko wynikające z ewentualnych zmian sytuacji politycznej lub gospodarczej, a także zmian w przepisach dewizowych danego kraju. Mogą wówczas powstać trudności lub dodatkowe koszty w realizowaniu zagranicznych należności. Stąd używa się w szerszym znaczeniu określenia ryzyko walutowe (zagraniczne), obejmującego także ryzyko kursowe.

Ryzyko w obrocie papierami wartościowymi ponoszą banki, które nabywają na własny rachunek papiery wartościowe (np. akcje, obligacje) innych podmiotów. Bank poniesie straty, gdy posiada akcje firm, których kurs giełdowy uległ obniżeniu jeszcze większa strata grozi, gdy firma zbankrutuje. Jednak najczęściej banki wykonują zlecenia klientów, czyli pośredniczą w zakupach i sprzedaży papierów wartościowych wówczas ryzyko ponosi nie bank, a klient.

Obok omówionych wyżej, typowych i najczęściej występujących rodzajów ryzyka banki narażone są także na inne ryzyko. Może się ono wiązać z błędami popełnionymi przez pracowników (np. przyjęcie sfałszowanego czeku) lub z wadliwym funkcjonowaniem systemu informatycznego, a także z kradzieżami i klęskami żywiołowymi dotykającymi banki lub ich klientów. mi a bankami o kapitale zagranicznym już się rozpoczęła, nasila się, a po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wystawi rodzime banki na bezwzględną konkurencję z silnymi kapitałowo i lepiej wyposażonymi bankami Wspólnoty oraz innymi bankami światowymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.