Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Rodzaje operacji kredytowych

Banki komercyjne przeprowadzają różnorodne operacje kredytowe przystosowane do potrzeb klientów. Przebieg tych operacji, czyli tryb udzielania, wykorzystania i spłaty kredytów, związany jest z rodzajem kredytu. Szczegółowe rozwiązania mogą się nieco różnić w poszczególnych bankach, co znajduje odbicie w ich regulaminach kredytowania. Dla niektórych form kredytowania mogą być wydawane odrębne regulaminy lub tzw. ogólne warunki kredytowania, dotyczące specjalnych operacji, np. dla kredytów dewizowych. Banki mogą wydawać także instrukcje kredytowe, które ustalają procedury postępowania pracowników przy ocenie wniosków kredytowych, działanie komitetów kredytowych, przesłanki negocjowania i obowiązujące warunki umów kredytowych itp. Często instrukcje wskazują tylko ogólne zasady postępowania, pozostawiając wybór sposobu ich realizacji pracownikom. Konieczność zamieszczania w instrukcjach względnie obowiązujących wskazówek wynika z decentralizacji decyzji, gdy pracownik jest upoważniony do podejmowania ich w granicach dopuszczalnego ryzyka uzasadnionego interesem banku. Podziału kredytów można dokonać przy zastosowaniu różnych kryteriów, wśród których najważniejsze są:

– okres kredytowania,

– metoda udzielania kredytu,

– przeznaczenie (cel kredytu),

– waluta kredytu (w złotych lub w dewizach).

Charakterystyczną cechą kredytu jest jego zwrotność w określonym terminie, a terminy udzielania i spłaty kredytu stanowią przedmiot wspomnianych negocjacji i są określone umową kredytową. Polskie banki, przyjmując to kryterium, rozróżniają w swych regulaminach:

– kredyty krótkoterminowe, udzielane na okres do 1 roku,

– kredyty średnioterminowe, z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat,

– kredyty długoterminowe, z terminem spłaty powyżej 3 lat.

Element czasu, obok wysokości kredytu i oprocentowania, decy duje o ekonomicznej treści operacji kredytowej. Z punktu widzenia techniki operacyjnej ważna jest metoda kredytowania. Kredyty mogą bowiem być udzielane:

– w rachunku bieżącym,

– w rachunku kredytowym (pożyczkowym).

Rodzaje operacji kredytowych – dalszy opis

Przy pierwszej metodzie zadłużenie występuje w postaci salda debetowego (ujemnego) rachunku bieżącego kredytobiorcy. Powstaje ono w wyniku jego dyspozycji płatniczych, realizowanych w ciężar tego rachunku. Natomiast wpływy na rachunek bieżący (np. z tytułu sprzedaży) zmniejszają zadłużenie (por. s. 94). Wykorzystanie kredytu udzielonego w rachunku kredytowym może przebiegać w dwojaki sposób:

– w drodze przeksięgowania kredytu na rachunek bieżący,

– bezpośrednio w ciężar rachunku kredytowego poprzez realizację dyspozycji płatniczych kredytobiorcy.

Może przy tym polegać na jednorazowym postawieniu do dyspozycji całej jego kwoty lub na sukcesywnym uruchamianiu kolejnych transz (części), na przykład kredytu inwestycyjnego.

W zależności od przedmiotu (celu) kredytu można wyróżnić kredyty obrotowe, najczęściej krótkoterminowe, oraz inwestycyjne udzielane na dłuższy okres w związku z finansowaniem rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Kredyty inwestycyjne z reguły są udzielane w rachunku kredytowym. Kredyty obrotowe przeznaczone są na bieżące potrzeby związane z bieżącą działalnością gospodarczą (eksploatacyjną) kredytobiorcy. Mogą one być udzielane zarówno w rachunku bieżącym, jak i kredytowym. Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym są udzielane na różne cele i w związku z przeznaczeniem mogą być tradycyjnie nazywane np. kredytami sezonowymi (np. na zapasy cukru w cukrowniach), kredytami na skup (produktów rolnych), kredytami na należności od odbiorców itp.

Spłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w ratach. Kredyty powinny być spłacone w terminach ustalonych umową kredytową. Bank może jednak wypowiedzieć kredyt przed terminem płatności, jeśli kredytobiorca nie dochował warunków zawartych w umowie kredytowej lub w regulaminie kredytowym danego banku. Regulamin ten jest z reguły przedstawiany kredytobiorcy przed zawarciem umowy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.