Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

RODZAJE KURSÓW CZ. II

Zmienił się także sposób ustalania kursu. NBP nadal ustala kurs złotego w stosunku do koszyka walut, uwzględniając wzajemne relacje walut według notowań na zagranicznych giełdach. Uległ natomiast zmianie skład koszyka walutowego i wynosi obecnie:

– 55% – euro,

– 45% – dolar Stanów Zjednoczonych (USD).

Nadal wartość koszyka walutowego jest podwyższana o kwotę bezwzględną w złotych. Zachowano więc zasadę kursu „pełzającego”, co pociąga za sobą systematyczną deprecjację złotego w związku z malejącą, ale nadal wysoką inflacją. Uelastycznienie kursu polega nie tylko na dopuszczeniu odchyleń w granicach ±15%, ale także na uwzględnianiu przez NBP kursów transakcyjnych banków dewizowych.

Banki dewizowe przeprowadzają transakcje przez cały dzień po ustalonych przez siebie kursach, ale do godziny 14.00 powinny podać do NBP propozycje kursów określonych dwóch walut. Tam odbywa się tzw. fixing, czyli ustalenie kursu dla tych dwóch walut jako kursu średniego. Fixing dotyczy więc tylko dwóch walut, ale NBP przyjmuje równocześnie ich relacje w stosunku do innych walut według notowań na giełdach. Uwzględniając te notowania i „pełzanie” kursu oraz wyniki fixingu, NBP ustala i ogłasza średni kurs złotego.

W opinii wielu ekonomistów omawiane zmiany będą wywierać korzystny wpływ na naszą gospodarkę jak każde urealnienie cen, a kurs jest, jak wspomniano na wstępie rozdziału, ceną waluty krajowej wyrażoną w walutach obcych. Uzależnienie kursu złotego od sytuacji na giełdach światowych i na krajowym rynku walutowym jest istotną cechą gospodarki rynkowej. Zatem uelastycznienie kursu złotego, a jak niektórzy mówią – upłynnienie kursu (por. wyżej: kurs płynny) jest krokiem w kierunku pełnej gospodarki rynkowej i zewnętrznej wymienialności złotego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.