Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA

Rachunkowość bankowa jest systemem ewidencjonowania i prezentowania operacji pieniężnych przeprowadzanych przez banki na rachunkach bankowych. Umożliwia ona analizę wykonywanych operacji, a także ocenę ich efektywności. Działalność banków ściśle wiąże się z czynnościami ewidencyjno-rozliczeniowymi. Banki finansują obrót gospodarczy, co znajduje odbicie w wykonywanych przez nie operacjach i rozliczeniach pieniężnych. Przebieg tych operacji, stanowiąc podstawową działalność banków, jest ewidencjonowany na rachunkach bankowych klientów i banków. Ogólnie biorąc polegają one na przeniesieniu (przeksięgowaniu) kwot pieniężnych, reprezentujących wartości majątkowe lub zobowiązania, pomiędzy kontami klientów banku albo między nimi a bankiem (np. wykorzystanie i spłata kredytu). Ponadto banki, jako szczególnego rodzaju przedsiębiorstwa, ewidencjonują własny majątek, zobowiązania i należności, koszty i wpływy oraz wyniki prowadzonej działalności.

Jednolite grupowanie poszczególnych rodzajów operacji na odpowiednich rachunkach (kontach) bankowych dostarcza informacji do badania zjawisk gospodarczych. Sporządzane przez banki sprawozdania stanowią podstawę opracowywania przez urzędy statystyczne i NBP1’ zbiorczych zestawień reprezentujących przebieg procesów pieniężnych w skali kraju. Agregowanie odpowiednich informacji umożliwia zasada dokonywania zapisów w księgowości bankowej na:

– kontach syntetycznych,

– kontach analitycznych.

Zapisy na kontach syntetycznych stanowią zbiorczą ewidencję grupującą obroty o jednakowej treści ekonomicznej. Konta syntetyczne występują w bilansach banków i innych sprawozdaniach, co umożliwia sumowanie (agregowanie) tych danych ze wszystkich banków. NBP sporządza m.in. zestawienia statystyczne w postaci zagregowanego bilansu systemu bankowego. Ewidencja analityczna polega na rejestrowaniu poszczególnych dowodów księgowych na rachunkach klientów banku, na różnych kontach rozrachunkowych i innych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.