Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Przygotowanie pracownika do pełnienia obowiązków zawodowych

Możliwe i celowe jest korzystanie z mniej kosztownych sposobów dających zupełnie wiarygodny obraz kandydatów. Taki tańszy scenariusz przebiegu selekcji, poza dobrze opisanym zbiorem wymagań (opis stanowisk, profil kwalifikacyjny), powinien obejmować przynajmniej gruntowną analizę dokumentacji personalnej i pogłębione wywiady z kandydatem przeprowadzane w pewnych, kilkutygodniowych odstępach, z udziałem menedżera (specjalisty) personalnego, przyszłego szefa oraz wykwalifikowanego współpracownika.

Zakończenie procesu selekcji oraz zawarcie umowy o pracę nie oznacza jeszcze, że pracownik jest w pełni przygotowany do podjęcia obowiązków zawodowych. Nieodzowna staje się adaptacja do nowych warunków, której ważnym składnikiem jest wprowadzenie go do pracy, czyli możliwie bezkonfliktowe włączenie pracownika do zespołu pracowniczego i umożliwienie harmonijnego współdziałania i sprawności. W tym celu niezbędne jest zapoznanie go z bankiem, jako podmiotem społeczno-gospodarczym, ze współpracownikami oraz z zakresem obowiązków. Obejmuje to przeważnie przekazanie zbioru informacji:

– o historii, celach, strukturze, pozycji (wynikach) i perspektywach rozwojowych banku

– o zasadach organizacji pracy i funkcjonowania banku

– o bezpośrednich zadaniach i uprawnieniach związanych z zajmowanym stanowiskiem.

Często nieodzowne jest przeszkolenie pracownika. Proces wprowadzenia i adaptacji jest szczególnie istotny w przypadku wyższych stanowisk (np. w centrali banku), którym przyporządkowane są zadania koordynacji i nadzoru jednostek organizacyjnych usytuowanych w różnych miejscach. Wiąże się to wówczas z koniecznością zapoznania nowego pracownika z tymi jednostkami w terenie i omówienia lokalnych warunków działalności, a w tym i warunków kulturowych. W takim przypadku proces może wymagać dłuższego czasu i przybierać postać sformalizowanego wprowadzenia do pracy pod kierownictwem specjalnego opiekuna.

Warto zauważyć, iż omawiany proces stanowi ważną przesłankę integracji, zarówno w wymiarze społecznym (między pracownikami), jak też organizacyjnym (w relacji pracownik-organizacja), co jest podstawą sprawnej współpracy zespołu pracowniczego i koordynacji działania całego banku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.