Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Przychody ze sprzedaży produktów i usług

Przyjęliśmy również, że firma franchisodawcy oddaje część wyposażenia w leasing bez opcji wykupu. Stąd obok opłaty cyklicznej (40) występuje oplata leasingowa (80). Zaobserwujemy zmiany rentowności w przypadku, gdy zdecydujemy się w tych samych warunkach finansowych na wykup leasin- gowanego przedsiębiorstwa.

Przedstawiona wyżej różnica wynika z traktowania leasingu w pierwszym przypadku jako leasingu operacyjnego. Oznacza to możliwość traktowania opłat leasingowych jako kosztów uzyskania przychodu. W drugim przypadku, kiedy mamy do czynienia z opcją wykupu, jako koszty uzyskania przychodu mogą być traktowane raty amortyzacji od leasingowanych maszyn i urządzeń. Pozostała znacznie większa część opłaty to spłata wartości leasingowanych przedmiotów (w przykładzie przyjęto amortyzację zerową).

Przedstawione w rachunku wyników wielkości wymagają wyjaśnień zwłaszcza wtedy, gdy plan finansowy jest elementem biznes planu jako dokumentu będącego podstawą udzielenia kredytu.

Przychody ze sprzedaży produktów i usług wynikają z założonej w planie marketingowym prognozy sprzedaży oraz dostępnych mocy produkcyjnych. Z badań marketingowych wynika cena, jaka może być zaakceptowana przez rynek. Osobnym zagadnieniem są metody kalkulacji cen, co jest przedmiotem innych opracowań (A. Jarugowa, Kalkulacja cen, PWE 1991).

Szczegółowo należy wyjaśnić poszczególne pozycje kosztów. Relatywnie łatwo jest oszacować koszty bezpośrednie, a więc zużycie materiałów oraz robociznę bezpośrednią. Trudności powstają przy szacowaniu kosztów operacyjnych. Pod- strwą tych szacunków mogą być inni użytkownicy działający w analogicznych warunkach. Przy sporządzaniu planu finansowego kandydat może skorzystać z doradców firmy fran- chisodawcy i wykorzystać doświadczenie zdobyte przez innych biorców. Pozwoli mu to oszacować zużycie materiałów dla celów ogólnych, płace pracowników obsługi i administracji, ilość kilometrów niezbędnych do przejechania przez różne służby, zużycie energii itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.