Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Procedura segmentacji rynku

Rodzaje Znajomość kryteriów segmentacji rynku jest podstawowym, ale procedur nie jedynym elementem wiedzy umożliwiającym jej przeprowadzenie. Segmentacja może być bowiem prowadzona w różny sposób. Dotychczasowa praktyka gospodarcza wskazała wiele procedur, które mogą być użyteczne w procesie segmentacji. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

– procedurę tradycyjnej segmentacji a priori

– procedurę bazującą na tzw. skupianiu

– procedurę segmentacji elastycznej.

Procedura tradycyjnej segmentacji a priori jest procesem obejmującym siedem etapów:

– 1) aprioryczny wybór kryteriów segmentacji rynku

– 2) wybór zestawu cech opisujących segmenty oraz sformułowanie hipotez o powiązaniach tych cech z kryteriami segmentacji

– 3) zaprojektowanie i dobór próby do badań

– 4) gromadzenie informacji w toku badań empirycznych

– 5) utworzenie segmentów drogą grupowania konsumentów przy wykorzystaniu wybranych kryteriów segmentacji

– 6) nakreślenie profilu poszczególnych segmentów przez analizę zebranych informacji o konsumentach (wykorzystując analizę dyskryminacyjną, regresję wieloraką itp.)

– 7) oszacowanie wielkości każdego z wyprofilowanych segmentów, wybór rynku (rynków) docelowego (docelowych), zaprojektowanie lub zmodyfikowanie strategii marketingowej.

W powyższej procedurze jako kryteria segmentacji rynku wykorzystuje się najczęściej kryteria odnoszące się do produktu lub kryteria demograficzne. Procedura bazująca na skupianiu różni się od poprzedniej głównie tym, że kryteria segmentacji rynku są wybierane dopiero po przeprowadzeniu badań empirycznych wśród konsumentów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.