Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Plan marketingowy a plan zatrudnienia

Konsekwencją przyjęcia planu marketingowego w określonym kształcie, zakładającego zazwyczaj systematyczny wzrost przychodów, jest przegląd i dostosowanie do niego planu zatrudnienia. Niestety, bardzo często zapominamy o tym aspekcie działań i w efekcie często już podczas wdrażania planu musimy „gasić pożary” i szybko szukać nowych pracowników.

Uniwersalnym miernikiem, umożliwiającym dopasowanie wielkości zatrudnienia do planowanej sprzedaży są wskaźniki sprzedaży na jednego zatrudnionego obecnie i w przyszłości. Oblicza się je według następujących wzorów: obecna sprzedaż na 1 zatrudnionego = sprzedaż zrealizowana przez firmę w poprzednim roku : liczbę zatrudnionych w poprzednim roku przyszła sprzedaż na 1 zatrudnionego = sprzedaż, jaką planuje osiągnąć firma w roku X : liczbę zatrudnionych w roku X.

Porównanie obecnej i przyszłej wartości wskaźnika sprzedaży na jednego zatrudnionego oraz obliczenie ilorazu obu wartości (w ujęciu procentowym) pozwoli oszacować zapotrzebowanie na nowych pracowników. Należy oczywiście wziąć pod uwagę dodatkowe uwarunkowania, takie jak:

– potencjał wzrostu wydajności pracy – ewentualny wzrost o kilka procent wskaźnika sprzedaży na jednego zatrudnionego może zostać zrekompensowany lepszą organizacją pracy lub przepracowaniem pewnej liczby nadgodzin nie uda się tego jednak prawdopodobnie dokonać, jeśli wskaźnik sprzedaży na jednego zatrudnionego w obu okresach różni się o kilkadziesiąt procent

– specyfika sektora, w którym działa firma – w wypadku firm handlowych (sklepów, hurtowni) można doprowadzić do wzrostu wskaźnika sprzedaży na jednego pracownika bez zatrudniania dodatkowych osób, dużo trudniej to osiągnąć w firmach produkcyjnych czy usługowych (zwłaszcza jeśli stopień zaangażowania obecnie zatrudnionych pracowników jest już znaczny)

– struktura zatrudnienia – jeżeli firma angażuje dużą liczbę pracowników na zlecenia, to może dość elastycznie dostosowywać się do warunków rynkowych i zwiększać zatrudnienie tylko w czasie większego popytu (tak jest w sieciach handlowych, w których zatrudnia się czasowo większą liczbę pracowników, na przykład w okresach przedświątecznych).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.