Bez klientów nie ma firmy – jest tylko marzenie

Aby zmienić marzenie w rzeczywistość, musisz powiadomić ludzi o swoim istnieniu. Na tym polega marketing. To marketing powoduje, że telefon w Twojej firmie zaczyna dzwonić. Natomiast konsekwencją tych telefonów jest sprzedaż. Marketing wykorzystuje grupę technik zwiększających wiedzę publiczną na temat Twój oraz Twojej firmy. Omawiane techniki stymulują dalsze zainteresowanie społeczeństwa.

Czytaj dalej Bez klientów nie ma firmy – jest tylko marzenie

Zmierzenie wydajność pracy handlowca

Może istnieć do dziesięciu wskaźników KPI dotyczących kwestii takich jak punktualność, wydajność, porządkowanie dokumentów czy ubiór. Jeśli zatrudniasz handlowca, musisz wyznaczyć mu wyraźne, zdefiniowane cele, za co będzie Ci wdzięczny. Możesz zdecydować, że połowa wynagrodzenia pracownika będzie zależeć od tych właśnie wskaźników. Ustalając takie kryteria od samego początku, unikniesz późniejszych nieporozumień.

Czytaj dalej Zmierzenie wydajność pracy handlowca

Przychody ze sprzedaży produktów i usług

Przyjęliśmy również, że firma franchisodawcy oddaje część wyposażenia w leasing bez opcji wykupu. Stąd obok opłaty cyklicznej (40) występuje oplata leasingowa (80). Zaobserwujemy zmiany rentowności w przypadku, gdy zdecydujemy się w tych samych warunkach finansowych na wykup leasin- gowanego przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej Przychody ze sprzedaży produktów i usług

KSZTAŁTOWANIE AKTYWÓW I PASYWÓW BANKU KOMERCYJNEGO CZ. II

W celu zapobieżenia nadmiernej koncentracji kredytów i innych wierzytelności prawo bankowe wprowadziło normy dopuszczalnego ryzyka, nazywane popularnie ostrożnościowymi. Zgodnie z nimi wierzytelność banku w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie, ponoszących wspólnie ryzyko gospodarcze, nie może przekroczyć 25% funduszy własnych banku. Przy tym przez wierzytelność banku należy rozumieć sumę wierzytelności z różnych tytułów, jak udzielonych kredytów i gwarancji, akredytyw, nabytych obligacji itp. Ponadto zarząd banku jest obowiązany zgłaszać każdorazowo do Komisji Nadzoru Bankowego fakt udzielenia kredytu w wysokości przekraczającej 10% funduszy własnych banku. Banki mogą jednak tworzyć tzw. konsorcjum bankowe w celu wspólnego udzielania kredytu, który wówczas może być odpowiednio wyższy. Ponadto przez sumę funduszy własnych należy rozumieć w banku-spółce akcyjnej nie tylko kapitał akcyjny, ale także wszelkiego rodzaju fundusze zapasowe i rezerwowe. Przytoczone zasady ograniczają ryzyko banku i chronią interesy wkładców, którzy powierzyli mu swoje środki. Skonstruowane w ten sposób normy polskiego prawa bankowego są zgodne z zasadami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.

Czytaj dalej KSZTAŁTOWANIE AKTYWÓW I PASYWÓW BANKU KOMERCYJNEGO CZ. II

Historia reasekuracji – dalszy opis

W ciągu kilku lat rozwinęły się w praktyce różne metody sekurytyza- cji (ang. securitization – zabezpieczenie) ryzyk majątkowych – w szczególności ryzyk katastroficznych – w standardowych instrumentach finansowych, takich jak: obligacje, opcje, futures. Ponadto pod koniec 1996 r. wystartował pierwszy rynek swapów ubezpieczeniowych (The Catastrophe Risk Exchange – CATEX6).

Czytaj dalej Historia reasekuracji – dalszy opis

Operacje otwartego rynku

Ilościowe ograniczenie podaży pieniądza polega na ustalaniu przez bank centralny limitów (plafonów), czyli pułapów akcji kredytowej poszczególnych banków. Stosowanie ograniczeń ilościowych łączono często z polityką obowiązkowych rezerw. Bezpośrednie (administracyjne) oddziaływanie na banki komercyjne stosowane było w ostatnim dwudziestoleciu nawet w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Na przykład we Francji w okresach nasilania się inflacji administracyjnie ustalano pułapy (limity) akcji kredytowej poszczególnych banków. Jednak administracyjne narzędzia polityki pieniężnej nie są oceniane pozytywnie przez ekonomistów, którzy wskazują na uboczne skutki w postaci wywoływania zjawisk recesyjnych.

Czytaj dalej Operacje otwartego rynku