Jak bank zabezpiecza swoją płynność finansową

Banki lokują nawzajem swoje środki pieniężne, zabezpieczając w ten sposób bieżącą płynność. Zgodnie z założeniami systemu bankowego w banku centralnym są lokowane obowiązkowe rezerwy banków (por. s. 22). Z drugiej strony korzystają one w banku centralnym z różnych kredytów refinansowych. Niektóre banki emitują obligacje i certyfikaty depozytowe, które stanowią część ich pasywów.

Czytaj dalej Jak bank zabezpiecza swoją płynność finansową

Wykształcenie menedżerów

Warto również kilka zdań poświęcić kwestii wykształcenia menedżerów. Zacząć trzeba od rozróżnienia dwóch rodzajów wiedzy: związanej z poziomem wykształcenia i związanej z zarządzaniem. W części przypadków jest to tożsame – gdy mamy do czynienia z absolwentem (wyższej) szkoły zarządzania. Jak dotąd jednak, wśród polskich menedżerów I poziomu kierowania dominują inżynierowie, ekonomiści i prawnicy oraz (rzadziej) absolwenci jeszcze innych kierunków studiów, niekiedy całkiem „egzotycznych” z punktu widzenia potrzeb firmy.

Czytaj dalej Wykształcenie menedżerów

PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

Istotny wpływ na kształtowanie się przepisów regulujących działalność ubezpieczeniową w Polsce odegrały systemy prawne i gospodarcze tych państw, w których – z historycznego punktu widzenia – ubezpieczenia rozwijały się najprężniej. Dlatego też w zakresie regulacji prawnych ubezpieczeń istotny wkład w ich rozwój wniosły miasta włoskie, Hiszpania, Francja i Anglia. W 1901 r. we Francji została wydana pierwsza kodyfikacja prawa morskiego i ubezpieczeniowego. W Anglii regulacja prawna ubezpieczeń rozwijała się w drodze praktyki sądowej, a w 1906 r. istniejące prawo ubezpieczeniowe zyskało rangę ustawy pod nazwą „Marinę Insurance Act”.

Czytaj dalej PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

Podstawowe wyznaczniki intensywności dystrybucji towarów

Przyjęcie rodzaju produktu jako czynnika różnicującego stopień intensywności dystrybucji jest pewnym uproszczeniem zagadnienia, choć wygodnym ze względów praktycznych. Ten sam produkt nie jest bowiem tym samym produktem dla wszystkich konsumentów. Niezależnie od cech decydujących o wartości użytkowej produktu istotne znaczenie mają również subiektywne wyobrażenia konsumentów o danym produkcie, dlatego jego użyteczność może być odmienna dla różnych konsumentów. Różnice te mogą wpływać na miejsce i formę dokonywania zakupu, czas użytkowania itp.

Czytaj dalej Podstawowe wyznaczniki intensywności dystrybucji towarów

Metoda przeprowadzenia analizy SWOT

Pierwszym krokiem w analizie SWOT jest sporządzenie tabeli z zestawieniem silnych stron, słabości, szans i zagrożeń (zgodnie z przyjętą metodą ich grupowania). Kolejny etap to zestawienie każdego czynnika wewnętrznego (w firmie) z każdym z czynników zewnętrznych (w otoczeniu), w efekcie czego otrzymujemy macierz zawierającą na przykład wartości: -1, 0 lub +1. Następnym krokiem jest dokonanie przeglądu poszczególnych wierszy i kolumn (oznaczonych na ilustracji 3.1 liniami ciągłymi ze strzałkami), wyodrębnienie ciągów liczb +1, symbolizujących czynniki sprzyjające (strzałki narysowane linią przerywaną), oraz na tej podstawie zaproponowanie konkretnych opcji działania (linie przerywane ze strzałkami).

Czytaj dalej Metoda przeprowadzenia analizy SWOT

Rodzaje i koncepcje kontroli w marketingu

W tym ujęciu kontrola polega na sprawdzeniu wyników działalności marketingowej, porównywaniu ich z założonymi celami tej działalności i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Uzyskane przez kontrolę informacje są sprzężone zwrotnie z planowaniem. Istota sprawy polega tu na stwierdzeniu, czy plany zostały właściwie wykonane. W takim rozumieniu działalność kontrolowana ma charakter pierwotny, podstawowy, działalność kontrolna zaś jest czymś wtórnym, usługowym25. To zatem, co ma przynieść kontrola (jakie informacje), ustala się w procesie planowania. Planowanie określa wzorce kontrolne (miary oceny), obiekty i przedmiot działalności poddawane kontroli oraz sposób jej przeprowadzenia.

Czytaj dalej Rodzaje i koncepcje kontroli w marketingu

Strategia od ogółu do szczegółu

Strategia ta jest bardzo skuteczna podczas prezentacji perswazyjnych organizowanych dla pracowników na stanowiskach kierowniczych. Z jej pomocą można pokazać słuchaczom, w jaki sposób przedstawiane informacje, dane oraz rekomendowane rozwiązania przekładają się na misję działu, oddziału czy firmy. Podstawowym celem takiej prezentacji jest powiązanie proponowanych rozwiązań i pomysłów ze strategią działania firmy, działu lub klienta. Wyjaśniamy, jak słuchacze będą mogli osiągnąć cele. Jest to podejście bardzo przekonujące dla osób, których wynagrodzenie zależy od osiągnięcia celów i wyników.

Czytaj dalej Strategia od ogółu do szczegółu

Krótki poradnik na temat publikacji

Żadna firma zajmująca się public relations nie zagwarantuje, że Twoje oświadczenie prasowe zostanie opublikowane lub że jego rezultatem z pewnością będzie wywiad lub artykuł. Jeśli jest inaczej, oznacza to, że kłamią, a z takimi firmami nie warto współpracować. Niektórych sztuczek handlowych będziesz się uczył latami, metodą prób i błędów. Najbardziej przydatne opiszę na stronach tej książki, abyś mógł od razu je wykorzystać. Wielu ludzi popełniało podobne błędy, Ty jednak nie musisz.

Czytaj dalej Krótki poradnik na temat publikacji

Otwórz firmę, której klienci będą ptacić z góry

Nie świadcz żadnych ustug, póki Ci nie zapfacą. Jeśli uda Ci sie poprowadzić firmę bez diugów i bez dtużników, to będziesz wygrany. Ważne jest również, aby od samego początku mieć dobry kontakt z dostawcami. Nawet jeśli rachunek jest niewielki, piać go na czas za każdym razem. Następnie po trzech, czterech miesiącach poproś dostawcę o wystawienie poświadczenia, że zawsze ptacisz na czas i nie trzeba Cię do tego zmuszać.

Czytaj dalej Otwórz firmę, której klienci będą ptacić z góry