Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Operacje na polskim rynku międzybankowym

Do podstawowych operacji otwartego rynku należą operacje repo i reverse repo, nazywane ogólnie operacjami warunkowymi1). Repo (ang. repurchase agreement), czyli operacje warunkowego zakupu, polegają na warunkowym zakupie przez bank centralny papierów wartościowych od banku komercyjnego. Bank komercyjny, sprzedając papiery wartościowe, u Szerzej pisze o tym A. Sławiński, M. Osiński, Operacje otwartego rynku banku centralnego, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1995. zobowiązuje się równocześnie do ich odkupienia w określonym terminie. Bank centralny udziela mu równocześnie przy zakupie kredytu, który on spłaci odkupując od NBP papiery wartościowe. Można więc powiedzieć, że operacja repo jest podobna do udzielenia przez bank centralny krótkoterminowego kredytu pod zastaw papierów wartościowych.

Operacje reverse repo (ang. reverse repurchase agreement), czyli operacje warunkowej sprzedaży, są odwrotnością repo. Bank centralny sprzedaje papiery wartościowe bankowi komercyjnemu, który zobowiązuje się odsprzedać mu te papiery w określonym terminie. Sprzedając papiery wartościowe bank centralny przejmuje od banku komercyjnego równowartość w postaci oprocentowanej lokaty, którą zwraca bankowi odkupując te papiery w umownym terminie.

Obok operacji warunkowych banki centralne przeprowadzają także operacje o charakterze bezwarunkowym (ang. outright sale). W wyniku takich operacji następuje wycofanie pieniądza z rynku, czyli zmniejszenie jego podaży.

Operacje na polskim rynku międzybankowym zbliżyły się do praktyki banków zachodnich. W praktyce polskich banków pojawiły się lokaty „overnight”, czyli na 24 godziny. W prasie finansowej ogłasza się oprocentowanie lokat i kredytów udzielonych na jeden, dwa lub kilka dni i tydzień. Przy oznaczaniu wysokości oprocentowania operuje się skrótami:

WIBOR11 – (Warsaw Inter Bank Offered Rate) – oferowana stopa oprocentowania kredytów na międzybankowym rynku pieniężnym w Warszawie, WIBID1 – (Warsaw Inter Bank Bid Rate) – oferowana stopa, po jakiej banki gotowe są przyjmować depozyty na pieniężnym rynku międzybankowym.

Overnight (O/N) – termin jednodniowy. Bank pożyczający pieniądze otrzymuje w dniu zawarcia transakcji, a zwraca w następnym dniu roboczym. Tom/next (T/N) – termin jednodniowy, ale pieniądze docierają do banku biorącego depozyt dopiero następnego dnia po transakcji, zwracane są w kolejnym dniu roboczym.

Spot/next (S/N) – dotyczy także transakcji jednodniowych, ale bank dający lokatę przekazuje pieniądze dopiero w drugim dniu roboczym po zawarciu umowy, a zwrotu domaga się następnego dnia roboczego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.