OBLICZANIE ODSETEK I PROWIZJI

Zależnie od rodzaju operacji banki pobierają lub płacą odsetki. Różnica pomiędzy odsetkami pobieranymi a płaconymi nazywana jest marżą odsetkową i stanowi podstawowe źródło dochodów banków.

Wysokość i sposób obliczania odsetek wywiera więc istotny wpływ na ich zyski. Banki są zainteresowane maksymalizacją różnicy (marży) między pobieranymi odsetkami od udzielanych kredytów a odsetkami płaconymi od przyjmowanych wkładów i lokat terminowych. Natomiast klienci banków są zainteresowani w zmniejszaniu tej różnicy i minimalizacji odsetek płaconych od kredytów, przy maksymalizacji oprocentowania wkładów i lokat terminowych.

Powyższe stwierdzenia mają charakter ogólny, bo dotyczą łącznych sum pobranych i płaconych odsetek, lub ich średniego poziomu. Tymczasem banki udzielają kredytów oprocentowanych w różnej wysokości, a także płacą zróżnicowane stawki procentowe od przyjmowanych wkładów. Zależy to od rodzaju kredytu, okresu kredytowania i stopnia ryzyka, a także od sposobu obliczania odsetek. Oprocentowanie wkładów i lokat zależy nie tylko od stopy procentowej i okresu ich deponowania, ale także od sposobu obliczania odsetek.

Różnicowanie poziomu oprocentowania kredytów i wkładów zależy od polityki kredytowej i depozytowej poszczególnych banków. Kierują się one poziomem stopy procentowej na rynku pieniężnym i oprocentowaniem kredytu lombardowego NBP i – w coraz większym stopniu – względami konkurencyjności. Wobec występowania zjawisk inflacyjnych zachodzi potrzeba stosowania zmiennej stopy procentowej od kredytów, wkładów i lokat terminowych, aby elastycznie nadążały za stopą inflacji wysokość oprocentowania ilustruje tabela na s. 154.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *