Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

OBLICZANIE ODSETEK I PROWIZJI

Zależnie od rodzaju operacji banki pobierają lub płacą odsetki. Różnica pomiędzy odsetkami pobieranymi a płaconymi nazywana jest marżą odsetkową i stanowi podstawowe źródło dochodów banków.

Wysokość i sposób obliczania odsetek wywiera więc istotny wpływ na ich zyski. Banki są zainteresowane maksymalizacją różnicy (marży) między pobieranymi odsetkami od udzielanych kredytów a odsetkami płaconymi od przyjmowanych wkładów i lokat terminowych. Natomiast klienci banków są zainteresowani w zmniejszaniu tej różnicy i minimalizacji odsetek płaconych od kredytów, przy maksymalizacji oprocentowania wkładów i lokat terminowych.

Powyższe stwierdzenia mają charakter ogólny, bo dotyczą łącznych sum pobranych i płaconych odsetek, lub ich średniego poziomu. Tymczasem banki udzielają kredytów oprocentowanych w różnej wysokości, a także płacą zróżnicowane stawki procentowe od przyjmowanych wkładów. Zależy to od rodzaju kredytu, okresu kredytowania i stopnia ryzyka, a także od sposobu obliczania odsetek. Oprocentowanie wkładów i lokat zależy nie tylko od stopy procentowej i okresu ich deponowania, ale także od sposobu obliczania odsetek.

Różnicowanie poziomu oprocentowania kredytów i wkładów zależy od polityki kredytowej i depozytowej poszczególnych banków. Kierują się one poziomem stopy procentowej na rynku pieniężnym i oprocentowaniem kredytu lombardowego NBP i – w coraz większym stopniu – względami konkurencyjności. Wobec występowania zjawisk inflacyjnych zachodzi potrzeba stosowania zmiennej stopy procentowej od kredytów, wkładów i lokat terminowych, aby elastycznie nadążały za stopą inflacji wysokość oprocentowania ilustruje tabela na s. 154.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.