Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Metoda przeprowadzenia analizy SWOT

Pierwszym krokiem w analizie SWOT jest sporządzenie tabeli z zestawieniem silnych stron, słabości, szans i zagrożeń (zgodnie z przyjętą metodą ich grupowania). Kolejny etap to zestawienie każdego czynnika wewnętrznego (w firmie) z każdym z czynników zewnętrznych (w otoczeniu), w efekcie czego otrzymujemy macierz zawierającą na przykład wartości: -1, 0 lub +1. Następnym krokiem jest dokonanie przeglądu poszczególnych wierszy i kolumn (oznaczonych na ilustracji 3.1 liniami ciągłymi ze strzałkami), wyodrębnienie ciągów liczb +1, symbolizujących czynniki sprzyjające (strzałki narysowane linią przerywaną), oraz na tej podstawie zaproponowanie konkretnych opcji działania (linie przerywane ze strzałkami).

W wyniku opracowania analizy SWOT otrzymujemy wskazówki co do wyznaczania celów marketingowych i formułowania strategii firmy. Ich podstawą powinny być przede wszystkim silne strony firmy, z wykorzystaniem szans istniejących w otoczeniu.

Najprościej rzecz ujmując, metody portfelowe to narzędzia w formie macierzy, w których pierwszy wymiar zawsze odnosi się do potencjału wewnętrznego danej firmy (najczęściej jej pozycji konkurencyjnej), a drugi dotyczy potencjału otoczenia (najczęściej atrakcyjności danego rynku). Dzięki tak dokonanym ocenom otrzymujemy, podobnie jak w analizie SWOT, jasny obraz pozycji firmy, a także jej poszczególnych produktów. Analizy te uzupełniają metodę SWOT, często stanowiąc weryfikację przyjętej strategii oraz jej uszczegółowienie.

Macierz Boston Consulting Group przedstawia w formie graficznej sytuację kluczowych produktów danej firmy lub grup produktów tworzących samodzielne jednostki biznesu. Na osi pionowej jest analizowana dynamika danego rynku – mierzy się ją jako iloraz wartości rynku danego produktu w określonym roku i w roku ubiegłym. Z kolei na osi poziomej przedstawia się względny udział danego produktu w rynku – udział ten mierzy się jako iloraz naszej sprzedaży danego produktu w ostatnim roku i sprzedaży dokonanej w tym samym roku przez naszego największego konkurenta.

Jak widać, konieczne w tym przypadku jest sięgnięcie po wyniki badań rynku dotyczące porównania jego wielkości w zakresie poszczególnych produktów w ostatnich dwóch latach, jak również zdobycie informacji o sprzedaży produktów konkurenta. Wyniki są prezentowane w formie graficznej – każdy z produktów może trafić do jednej z ćwiartek macierzy, którym nadano następujące nazwy:

– „znaki zapytania” (mały względny udział w rynku, wysoka stopa wzrostu rynku),

– „gwiazdy” (duży względny udział w rynku, wysoka stopa wzrostu rynku),

– „dojne krowy” (duży względny udział w rynku, niska stopa wzrostu rynku),

– „psy” (mały względny udział w rynku, niska stopa wzrostu rynku).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.