Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

KSZTAŁTOWANIE AKTYWÓW I PASYWÓW BANKU KOMERCYJNEGO CZ. II

W celu zapobieżenia nadmiernej koncentracji kredytów i innych wierzytelności prawo bankowe wprowadziło normy dopuszczalnego ryzyka, nazywane popularnie ostrożnościowymi. Zgodnie z nimi wierzytelność banku w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie, ponoszących wspólnie ryzyko gospodarcze, nie może przekroczyć 25% funduszy własnych banku. Przy tym przez wierzytelność banku należy rozumieć sumę wierzytelności z różnych tytułów, jak udzielonych kredytów i gwarancji, akredytyw, nabytych obligacji itp. Ponadto zarząd banku jest obowiązany zgłaszać każdorazowo do Komisji Nadzoru Bankowego fakt udzielenia kredytu w wysokości przekraczającej 10% funduszy własnych banku. Banki mogą jednak tworzyć tzw. konsorcjum bankowe w celu wspólnego udzielania kredytu, który wówczas może być odpowiednio wyższy. Ponadto przez sumę funduszy własnych należy rozumieć w banku-spółce akcyjnej nie tylko kapitał akcyjny, ale także wszelkiego rodzaju fundusze zapasowe i rezerwowe. Przytoczone zasady ograniczają ryzyko banku i chronią interesy wkładców, którzy powierzyli mu swoje środki. Skonstruowane w ten sposób normy polskiego prawa bankowego są zgodne z zasadami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.

Rodzaje środków lokowanych przez klientów zależą od charakteru banku. W bankach obsługujących ludność i w kasach oszczędnościowych przeważają wkłady oszczędnościowe gospodarstw domowych. W bankach obsługujących podmioty gospodarcze przeważają ich wkłady i lokaty. Proces uniwersalizacji banków zaciera różnice w strukturze wkładów, bo naw ci duże t> anki kAmeroyjne przywiązują coraz większą wagę do gromadzenia wkładów oszczędnościowych ludności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.