Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Krajowa Izba Rozliczeniowa – dalszy opis

BRIR rejestrują należności i zobowiązania uczestników izby z ich regionu, wynikające z przekazanych im pierwotnych dokumentów rozliczeniowych przez oddziały operacyjne różnych banków. Zbiorcze dane o należnościach i zobowiązaniach oddziałów należących do poszczególnych banków BRIR przekazują do centrali KIR. Ostateczny rozrachunek przeprowadza centrala KIR, kompensując (potrącając) wzajemne zobowiązania i należności pomiędzy bankami – uczestnikami KIR. W wyniku kompensaty powstają salda reprezentujące nadwyżkę należności lub sald zobowiązań każdego banku uczestniczącego w rozliczeniach. O wyniku kompensaty centrala KIR powiadamia centrale poszczególnych banków i wydaje NBP zlecenie dokonania odpowiednich księgowań na ich rachunkach bieżących. Uproszczony obieg dokumentów przedstawia schemat na str. 282.

Rozrachunki międzybankowe w KIR są przeprowadzane w każdym dniu roboczym, z wyjątkiem sobót. Nie byłoby technicznie możliwe szybkie i dokładne przeprowadzanie codziennych operacji bez stosowania urządzeń informatycznych. Równocześnie z przyjęciem dokumentów przez BRIR następuje komputerowa rejestracja wzajemnych wierzytelności, a zapis izba regionalna teletransmituje do centrali KIR, gdzie następuje końcowy rozrachunek przy użyciu komputerów. Podobnie rozliczenia centrali KIR z rachunkami bieżącymi banków w NBP przebiegają w systemie informatycznym.

Połączenie pracochłonnych czynności manualnych przy stosowaniu papierowych dokumentów rozliczeniowych z systemem informatycznym zapewnia SYBIR (system bankowych izb rozliczeniowych). Umożliwia on agregację papierowych zleceń płatniczych przy użyciu techniki elektronicznego przetwarzania danych. Podstawę stanowią dane zarejestrowane na dyskietkach dostarczonych z poszczególnych oddziałów banków do BRIR. Są to zbiorcze dane (odpowiedniki zestawień awizów – por. s. 279) opracowane na podstawie papierowych dokumentów pierwotnych. Dane wprowadzone do dyskietek są dalej wykorzystane w systemie informatycznym centrali KIR do realizacji właściwych funkcji izby rozliczeniowej (kompensaty). BRIR wylicza saldo zobowiązań i należności każdego banku wobec pozostałych banków i transmituje je do centrali KIR.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.