Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Konflikty między uczestnikami kanałów dystrybucji

Sytuacje Występowanie zależności funkcjonalnych między uczestnikami konfliktowe kanałów dystrybucji sprawia, że kanał jako system społeczno- -ekonomiczny jest podatny na występowanie zjawiska konfliktu. Ze względu na charakter tych zależności (np. pośrednie-bezpośred- nie) zakres i natężenie pojawiania się konfliktu są z reguły zmienne. Zależności funkcjonalne odzwierciedlają tylko jeden aspekt konfliktu, tj. wskazują możliwości pojawienia się konfliktu potencjalnego. Dla sposobu współdziałania uczestników kanału dystrybucji jest to kwestia ważna, ale większe znaczenie ma stan konfliktu rzeczywistego.

Stan konfliktu rzeczywistego odzwierciedla sytuację, w której interesy współdziałających podmiotów są naruszane niezgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami i oczekiwaniami. Aby jednak taki stan się pojawił i wywołał reakcję obronną, podmioty te muszą dostrzegać i (lub) odczuwać niezgodność między oczekiwaniami i zamierzeniami a rzeczywistym przebiegiem określonych zjawisk.

Z praktycznego punktu widzenia, np. ze względu na możliwości zapobiegania, łagodzenia, rozwiązywania czy unikania, można wyróżnić trzy typy konfliktu:

– 1) utajony

– 2) odczuwany

– 3) otwarty.

Konflikt utajony może być traktowany jako pierwotny czynnik utajony wywołujący zachowania konfliktowe poszczególnych uczestników kanału. Jego istnienie mogą powodować bardzo różnorodne przyczyny, spośród których najważniejsze znaczenie mają:

– niezgodność ról

– sprzeczność celów

– wadliwy system komunikowania się

– dążenie do autonomii poszczególnych podmiotów

– oddziaływanie bezpośrednie innych podmiotów.

Konflikty między uczestnikami kanałów dystrybucji cz. II

Istnienie konfliktu utajonego, niezależnie od przyczyn jego Konflikt pojawienia się, nie musi zawsze oznaczać wystąpienia zachowań odczuwany konfliktowych. Aby zachowania takie się ujawniły, fakt istnienia konfliktu utajonego musi być uświadomiony i odczuwany. Na przykład niezgodność ról czy celów lub wywierana presja nie zawsze muszą być postrzegane przez współdziałające podmioty.

W momencie jednak uświadomienia tego faktu konflikt utajony przeradza się najczęściej w konflikt odczuwany. Wyraża on odczucia stresu, napięcia, niepewności i zagrożenia w związku z istniejącą sytuacją. Jeżeli natężenie stanu tych zjawisk osiąga określony poziom, to mogą się wykształcić nieprzychylne lub wrogie postawy wobec innych uczestników i całego kanału dystrybucji. W konsekwencji prowadzi to do ujawnienia się konfliktu otwartego.

O ile konflikt odczuwany odzwierciedla aspekty postaw, o tyle Konflikt konflikt otwarty wyraża aspekt czynnościowy. Jest to najbardziej otwarty widoczny typ konfliktu, ujawniający się w sposób werbalny lub realny w procesie współdziałania uczestników kanałów dystrybucji. Konflikt otwarty w kanałach dystrybucji może powstawać w obrębie jednego strumienia czy funkcji (np. fizycznego przepływu produktów) lub jednej płaszczyzny współdziałania (np. warunków dostaw). Najczęściej jednak taki konflikt ma tendencję do rozszerzania się na wszystkie funkcje i płaszczyzny współdziałania.

Do oceny konfliktu i jego wpływu na kształtowanie stosunków Charakter między uczestnikami kanału istotne znaczenie ma charakter konfliktu przejawianego konfliktu. W zależności bowiem od charakteru konfliktu konieczne integrowanie działań wszystkich ogniw tworzących dany kanał może być utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.