Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Intensywność oddziaływania na zjawiska rynkowe

Świadome ustalenie zakresu warunków działania, w ramach którego ma być organizowana działalność przedsiębiorstwa w dziedzinie sprzedaży, ułatwia prowadzenie badań marketingowych i opracowywanie „kompozycji” instrumentów oddziaływania na zjawiska rynkowe. Wpływa więc także na zmniejszenie stopnia anonimowości działań i na wzrost ich skuteczności.

Uwzględniając branżowy charakter działalności przedsiębior- segmenty stwa, należy zauważyć, że w kręgu jego zainteresowań może się rynku znajdować nie jeden, lecz wiele wyodrębnionych segmentów rynku. Jeżeli przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstwa jest wiele segmentów rynku, to dla każdego z nich należy opracować odrębną „kompozycję” instrumentów i działań. Każda „kompozycja” jest dostosowana do celowo wyodrębnionych i względnie ujednoliconych warunków działania oraz możliwości ich celowego kształtowania. Przy tworzeniu tych „kompozycji” dla każdego segmentu rynku są wykorzystywane zarówno badania marketingowe, jak i instrumenty związane z produktem, dystrybucją i aktywizacją sprzedaży. W sposób schematyczny przedstawiono to na rysunku 2.7.

Kształtowanie marketingu w sytuacji wyodrębnienia wielu seg- Podział mentów warunków działania przedsiębiorstwa polega nie tylko zasobów na opracowywaniu jego struktury wewnętrznej, lecz także na podziale zasobów między różne „kompozycje” instrumentów i działań, mające wpływać na wyodrębnione segmenty rynku.

Punktem wyjścia jest przy tym pożądana intensywność oddziaływania na zjawiska rynkowe w ramach poszczególnych segmentów rynku. Intensywność ta może z biegiem czasu ulegać zmianom, ponieważ segment rynku jest z natury rzeczy kategorią dynamiczną. Wewnętrzną strukturę poszczególnych „kompozycji” instrumentów i działań opracowuje się po sprecyzowaniu ogólnych kierunków postępowania przedsiębiorstwa na rynku.

– 1. Przedsiębiorstwo funkcjonuje w warunkach, które mają dla niego zewnętrzny charakter. Warunki te są przedmiotem badania oraz obiektem oddziaływania przez przedsiębiorstwo.

– 2. Elementem warunków zewnętrznych są warunki rynkowe, kreowane przez działania państwa, konsumentów oraz konkurentów przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo utrzymuje z tymi podmiotami stosunki przetargowe lub konkurencyjne.

– 3. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz struktura marketingu zależą od siły przetargowej i siły konkurencyjnej podmiotów, które wpływają na jego działalność na rynku.

– 4. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na proces kształtowania koncepcji marketingu-mix są formy rynku i konkurencji, w obrębie których przedsiębiorstwo działa oraz programuje swoją działalność.

– 5. W procesie programowania działań na rynku przedsiębiorstwo uwzględnia wewnętrzne warunki działania, na które składają się:

– wielkość i struktura zasobów oraz umiejętność ich wykorzystania

– zakres instrumentów, którymi może dysponować przedsiębiorstwo jako zmiennymi decyzyjnymi, oraz wewnętrzna struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.

– 6. Przedsiębiorstwo jest podmiotem wyboru zakresu zewnętrznych warunków, w których zamierza działać, oraz podmiotem dostosowywania struktury marketingu do charakteru i specyfiki wybranych segmentów rynku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.