Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Funkcja ochronna ubezpieczenia – dalszy opis

Zasada realności ochrony ubezpieczeniowej polega na zagwarantowaniu ubezpieczonemu dostarczenia określonego świadczenia w przypadku, gdy wskutek wypadku losowego poniesie on szkodę, objętą umową ubezpieczeniową. Do instrumentów, które zapewniają realność ochrony ubezpieczeniowej, zalicza się gwarancje prawne i ekonomiczne. Gwarancje prawne umożliwiają ubezpieczającemu wystąpienie na drogę sądową z roszczeniem wypłaty odszkodowania lub świadczenia, natomiast gwarancje ekonomiczne sprowadzają się do zapewnienia środków finansowych zakładów ubezpieczeń, wystarczających do pokrycia szkód losowych w formie odszkodowań. Nadzór nad odpowiednią ilością środków finansowych przeznaczonych na odszkodowania, sprawuje samo towarzystwo ubezpieczeniowe, a w dalszej kolejności państwo – poprzez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń.

Zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej polega na pełnym pokryciu straty powstałej w wyniku zdarzeń losowych, co gwarantuje taka sama suma ubezpieczenia i wartość ubezpieczenia. Jest to ubezpieczenie w pełnej wartości. Natomiast gdy suma jest niższa od wartości, jest to niedoubez- pieczenie w przeciwnym wypadku – nadubezpieczenie.

Ideą zasady powszechności ochrony ubezpieczeniowej jest maksymalne upowszechnienie usług ubezpieczeniowych. Prowadzi to ostatecznie do sytuacji, w której każdy zagrożony określonym ryzykiem podmiot jest ubezpieczony, zaś istniejące zakłady ubezpieczeń uwzględniają w swojej działalności wszystkie możliwe i odczuwalne ryzyka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.