Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Czynności bankowe poddawane kontroli

Kontrola bieżąca polega na sprawdzaniu wszystkich czynności i operacji gospodarczych w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy realizacja jest poprawna i zgodna z obowiązującymi przepisami, zaleceniami i instrukcjami. W ramach samokontroli prowadzą ją wszyscy pracownicy jednostki, a w ramach kontroli funkcjonalnej – kierownicy i pracownicy zobowiązani do wykonywania czynności kontrolnych.

Kontrola następna bada operacje i czynności bankowe już wykonane. Przedmiotem badania są dokumenty odzwierciedlające czynności dokonane w minionym okresie. Takie kontrole najczęściej są wykonywane przez kierownictwo banku lub upoważnione przez nie osoby, kierowników komórek organizacyjnych, kontrolerów kontroli wewnętrznej, pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

Według kryterium decyzyjności (sposobu podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kontroli), kontrole mogą być planowane, ponieważ są przeprowadzane zgodnie z założeniami planu kontroli, i nieplanowane, wykonywane wówczas, gdy kierownictwu banku niezbędna jest szybka, doraźna informacja o stanie kontrolowanego obszaru lub określonego zakresu działań.

Kontrole sprawdzające, czasem nazywane rekontrolami, polegają na sprawdzeniu wykonania zaleceń pokontrolnych i uświadomieniu kontrolowanym, że poprzednią kontrolę przeprowadzono nie dla samego faktu kontrolowania.

Poza kontrolami, które nie mogą i nie powinny być zapowiadane (np. kontrole skarbca, kontrole pozostałości kasowych, dyscypliny pracy), kontroler informuje zainteresowanych z kilku- lub kilkunastodniowym wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli, podając jej zakres i temat są to tzw. kontrole zapowiedziane. Niekiedy można spotkać przeciwników tej formy, jednak większość kontrolerów jest zdania, że już sam fakt zapowiedzi przeprowadzenia kontroli dyscyplinuje i mobilizuje do lepszej pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.