Funkcja ochronna ubezpieczenia – dalszy opis

Zasada realności ochrony ubezpieczeniowej polega na zagwarantowaniu ubezpieczonemu dostarczenia określonego świadczenia w przypadku, gdy wskutek wypadku losowego poniesie on szkodę, objętą umową ubezpieczeniową. Do instrumentów, które zapewniają realność ochrony ubezpieczeniowej, zalicza się gwarancje prawne i ekonomiczne. Gwarancje prawne umożliwiają ubezpieczającemu wystąpienie na drogę sądową z roszczeniem wypłaty odszkodowania lub świadczenia, natomiast gwarancje ekonomiczne sprowadzają się do zapewnienia środków finansowych zakładów ubezpieczeń, wystarczających do pokrycia szkód losowych w formie odszkodowań. Nadzór nad odpowiednią ilością środków finansowych przeznaczonych na odszkodowania, sprawuje samo towarzystwo ubezpieczeniowe, a w dalszej kolejności państwo – poprzez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń.

Czytaj dalej Funkcja ochronna ubezpieczenia – dalszy opis

Etapy programowania i organizowania działań reklamowych

Programowanie i organizowanie działań reklamowych musi nawiązywać do podstawowych cech marketingu oraz charakterystycznego dla niego punktu wyjścia podejmowanych działań. Punktami wyjścia przy programowaniu działań reklamowych są: rynek, występujące na nim potrzeby konsumentów, ich motywy, postawy i sposób postępowania. Tak jak przy kształtowaniu produktu nie może dominować myślenie kategoriami techniki i technologii wytwarzania, tak przy programowaniu działań reklamowych nie może dominować myślenie kategoriami środków i technik reklamy.

Czytaj dalej Etapy programowania i organizowania działań reklamowych

FAKTORING

Faktoring wywodzi się z praktyki banków amerykańskich. W latach sześćdziesiątych operacje faktoringu podjęły europejskie banki, a także instytucje finansowe zajmujące się inkasowaniem należności. Faktoring jest złożoną operacją bankową i może występować w różnych odmianach, w zależności od treści umowy zawieranej między bankiem (faktorem) a faktorantem korzystającym z jego usług. W klasycznej postaci faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania działalności fakto- ranta przez przejęcie (nabycie) jego wierzytelności, przy czym faktor zrzeka się prawa regresu do faktoranta, gdyby dłużnik nie uregulował zobowiązania. W innej odmianie faktoringu bank podejmuje się ściągnięcia handlowych należności przedsiębiorstwa, udzielając mu równocześnie zaliczki na przejęte (cedowane) wierzytelności. Ryzyko niewypłacalności dłużnika ponosi w pierwszym przypadku faktor, a w drugim przypadku zleceniodawca. Szczegółowe zasady rozliczeń i podział ryzyka reguluje umowa faktoringu. Na treść umowy mają wpływ normy prawa obowiązującego w poszczególnych państwach. Bank będący faktorem wykonuje na rzecz klienta (faktoranta) trzy funkcje:

Czytaj dalej FAKTORING

Jakie karty płatnicze oferują banki krajowe

W Polsce karty Visa wprowadziła Pekao SA, a po niej także inne banki krajowe. Aby otrzymać taką kartę, konieczne jest zawarcie umowy i zdeponowanie w danym banku kwoty gwarancyjnej oraz minimalnej kwoty wstępnej (transakcyjnej) do dokonywania rozliczeń tą kartą. W zależności od miejsca dokonania płatności kartą pomniejsza się saldo rachunku prowadzonego w złotych (rozliczenie w Polsce) lub saldo rachunku walutowego. Kwota gwarancyjna służy zabezpieczeniu ewentualnych zobowiązań banku wobec Visa International w przypadku nieprawidłowego wykorzystania karty płatniczej przez jej posiadacza. Szczegółowe zasady posługiwania się tą kartą określają regulaminy poszczególnych banków, nawiązujące do zasad obowiązujących w całej organizacji. Środki klientów, zdeponowane na omawianych kontach, są zazwyczaj oprocentowane, a za wydanie karty płatniczej banki pobierają od klienta opłatę.

Czytaj dalej Jakie karty płatnicze oferują banki krajowe