Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Bezrobocie to nie przejściowy problem

Przedstawione wyżej podstawowe przyczyny bezrobocia oddziaływują naturalnie z siłą różną w czasie i w przestrzeni. Sytuacja szybko się zmienia, nie należy więc jej postrzegać statycznie. W niektórych dziedzinach wiele już osiągnięto, np. w zakresie wzmocnienia i unowocześnienia sieci urzędów pracy, poprawy jakości zarządzania w wielu firmach, wzrostu indywidualnej przedsiębiorczości i zaradności, znajomości realiów współczesnej gospodarki rynkowej itd. W innych obszarach, na przykład systemu fiskalnego, systemu ubezpieczeń społecznych czy budownictwa, sytuacja jest nadal fatalna.

Problem bezrobocia w Polsce jest po części zamaskowany przez wcześniejsze emerytury i ogromną rzeszę rencistów. Proporcje ilościowe pomiędzy liczbą pracujących w sektorze przedsiębiorstw (5,6 min osób we wszystkich podmiotach gospodarczych o różnych formach własności) a liczbą emerytów i rencistów (9,3 min) są przerażające, niebywałe w świecie. A przecież już są dalsze zapowiedzi wcześniejszych dezaktywizacji zawodowych, na przykład w związku z podejmowaną w końcu restrukturyzacją górnictwa węglowego.

Bezrobocie, niestety, nie jest problemem przejściowym. Nie jest zjawiskiem, które w gospodarce rynkowej może być całkowicie wyeliminowane z życia społecznego. Rzecz idzie więc nie o zlikwidowanie bezrobocia, gdyż jest to rzecz praktycznie niemożliwa, ale o ograniczenie jego rozmiarów i charakteru. Bezrobocie na poziomie 2-3%, jak to ma miejsce w Japonii czy w Czechach, bezrobocie krótkookresowe w wymiarze jednostkowym, po którym człowiek znajduje pracę (po ewentualnym doszkoleniu czy przekwalifikowaniu), jest czymś zasadniczo odmiennym od gospodarczo i społecznie groźnego, masowego, długotrwałego (chronicznego) bezrobocia.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z tzw. prawem Okuna każdy jeden procent bezrobocia powyżej jego stopy naturalnej22 oznacza utratę półtora procent produktu krajowego brutto (PKB).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.