Bezrobocie to nie przejściowy problem

Przedstawione wyżej podstawowe przyczyny bezrobocia oddziaływują naturalnie z siłą różną w czasie i w przestrzeni. Sytuacja szybko się zmienia, nie należy więc jej postrzegać statycznie. W niektórych dziedzinach wiele już osiągnięto, np. w zakresie wzmocnienia i unowocześnienia sieci urzędów pracy, poprawy jakości zarządzania w wielu firmach, wzrostu indywidualnej przedsiębiorczości i zaradności, znajomości realiów współczesnej gospodarki rynkowej itd. W innych obszarach, na przykład systemu fiskalnego, systemu ubezpieczeń społecznych czy budownictwa, sytuacja jest nadal fatalna.

Problem bezrobocia w Polsce jest po części zamaskowany przez wcześniejsze emerytury i ogromną rzeszę rencistów. Proporcje ilościowe pomiędzy liczbą pracujących w sektorze przedsiębiorstw (5,6 min osób we wszystkich podmiotach gospodarczych o różnych formach własności) a liczbą emerytów i rencistów (9,3 min) są przerażające, niebywałe w świecie. A przecież już są dalsze zapowiedzi wcześniejszych dezaktywizacji zawodowych, na przykład w związku z podejmowaną w końcu restrukturyzacją górnictwa węglowego.

Bezrobocie, niestety, nie jest problemem przejściowym. Nie jest zjawiskiem, które w gospodarce rynkowej może być całkowicie wyeliminowane z życia społecznego. Rzecz idzie więc nie o zlikwidowanie bezrobocia, gdyż jest to rzecz praktycznie niemożliwa, ale o ograniczenie jego rozmiarów i charakteru. Bezrobocie na poziomie 2-3%, jak to ma miejsce w Japonii czy w Czechach, bezrobocie krótkookresowe w wymiarze jednostkowym, po którym człowiek znajduje pracę (po ewentualnym doszkoleniu czy przekwalifikowaniu), jest czymś zasadniczo odmiennym od gospodarczo i społecznie groźnego, masowego, długotrwałego (chronicznego) bezrobocia.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z tzw. prawem Okuna każdy jeden procent bezrobocia powyżej jego stopy naturalnej22 oznacza utratę półtora procent produktu krajowego brutto (PKB).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *