Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Jak bank zabezpiecza swoją płynność finansową

Banki lokują nawzajem swoje środki pieniężne, zabezpieczając w ten sposób bieżącą płynność. Zgodnie z założeniami systemu bankowego w banku centralnym są lokowane obowiązkowe rezerwy banków (por. s. 22). Z drugiej strony korzystają one w banku centralnym z różnych kredytów refinansowych. Niektóre banki emitują obligacje i certyfikaty depozytowe, które stanowią część ich pasywów.

Pasywa i aktywa banku powinny pozostawać w takich wzajemnych relacjach, aby zabezpieczały mu płynność, czyli możliwość natychmiastowego realizowania wszystkich wymagalnych wypłat. Obowiązek taki wynika z ustawy Prawo bankowe (por. s. 51).

Dla zabezpieczenia płynności każdy bank musi synchronizować strumienie przewidywanych wpływów i wydatków pod kątem ich wielkości i terminów. Terminy zamiany aktywów (np. kredytów) na pieniądz muszą odpowiadać terminom wypłat związanych z likwidacją pasywów (np. lokat klientów). Ale przepływy strumieni pieniężnych są nieregularne i mogą stwarzać w danym dniu nadwyżki lub niedobory płynności. Dlatego warunkiem stałego utrzymywania płynności jest zdolność banku do zgromadzenia w każdym czasie niezbędnych do wypłaty środków pieniężnych. Taką rezerwę płynności zabezpieczają lokaty terminowe i możliwość zaciągnięcia kredytu w innych bankach oraz lokaty w skarbowych papierach wartościowych, które mogą być natychmiast upłynnione.

Przewidywanie przyszłego kształtowania się wpływów i wydatków banku decyduje o zamierzonej akcji kredytowej. Przyszła struktura pasywów decyduje o rodzajach kredytów, które będą oferowane klientom. Na przykład w warunkach przewagi wkładów i lokat krótkoterminowych bank musi nastawić się na oferowanie krótkoterminowych kredytów. W planach działalności banku musi istnieć zgodność między polityką depozytową a polityką kredytową. Chęć zmiany podanej przykładowo sytuacji, czyli zmiana struktury aktywów i pasywów, wymaga operowania stopą procentową od depozytów i warunkami kredytowania. Bank może relatywnie podwyższać oprocentowanie depozytów lokowanych na dłuższe okresy, aby przez ich zwiększenie móc oferować kredyty na dłuższe okresy. Innym wyjściem będzie pozyskanie środków obcych przez emitowanie obligacji, które będą wykupione przez bank w odleglejszym terminie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.