Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA, o najdłuższej tradycji wśród polskich banków (por. rozdz. 2.1.1.), koncentruje się na finansowaniu i obsłudze dużych przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych zaangażowanych we współpracę z zagranicą. Korzysta z nowoczesnej sieci łączności z bankami na całym świecie. Jego gwarancje są uznawane i cieszą się zaufaniem wśród banków i przedsiębiorstw wszystkich państw. Obok oddziałów krajowych posiada oddziały i przedstawicielstwa zagraniczne. Placówki zagraniczne posiada także Bank Pekao SA.

W zakładach pracy działają pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe (PKZP) oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK)11. Są to – obok agencji PKO BP – jednostki najbardziej zbliżone do pracowników różnych przedsiębiorstw, ale ich charakter jest inny niż banków, a zakłady pracy mają obowiązek określonych świadczeń na ich rzecz. Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek i zapomóg. Podobnie SKOK, działające w formie spółdzielni, są organizowane w celu zapewnienia swym członkom pożyczek na zasadzie idei finansowej samopomocy.

Wzrastająca rola samorządu terytorialnego wyłania potrzebę obsługi bankowej szeroko rozumianej gospodarki lokalnej, w tym jednostek i budżetów samorządu terytorialnego. Wprawdzie obsługę tę mogą sprawować istniejące już banki, ale problem reaktywowania bankowości komunalnej w jej przedwojennym kształcie stał się aktualny przed wojną działały 353 komunalne kasy oszczędności zrzeszone w trzech bankach komunalnych. Obecnie działa tylko Bank Komunalny SA w Gdyni.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.