Statystyka ubezpieczeniowa – dalszy opis

Na zakończenie tego paragrafu wypada dodać (a może tylko zauważyć, gdyż wniosek ten wynika z wcześniejszych rozważań), że metody statystyczne są wykorzystywane nie tylko w badaniach, mających na celu ocenę działalności firmy, lecz również w praktyce ubezpieczeniowej. Stosuje się je przy podziale rozważanych zbiorowości (portfela ubezpieczeń oraz zbioru szkód) na podzbiory, według tzw. pozycji taryfowych przy opracowywaniu taryf. W procedurze tej nie kierujemy się żadną z klasyfikacji ubezpieczeń prezentowanych w rozdziale 3, lecz do ustalonej pozycji taryfowej zaliczamy te ubezpieczenia, dla których prawdopodobieństwo wypadku ubezpieczeniowego p oraz stopień natężenia dziaiania tego wypadku i są do siebie zbliżone (stopień natężenia i określa, jaką część sumy ubezpieczenia stanowi odszkodowanie za wypadek powstały w danym rodzaju ryzyka). Zarówno wielkość p, jak i są wyznaczane na podstawie danych statystycznych dotyczących podstawowych zbiorowości statystycznych w statystyce ubezpieczeniowej, tzn. portfela oraz zbioru wypadków ubezpieczeniowych (szkód). Statystyka ubezpieczeniowa obejmuje swym zasięgiem trzy podstawowe obszary. Są to:

Czytaj dalej Statystyka ubezpieczeniowa – dalszy opis

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA, o najdłuższej tradycji wśród polskich banków (por. rozdz. 2.1.1.), koncentruje się na finansowaniu i obsłudze dużych przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych zaangażowanych we współpracę z zagranicą. Korzysta z nowoczesnej sieci łączności z bankami na całym świecie. Jego gwarancje są uznawane i cieszą się zaufaniem wśród banków i przedsiębiorstw wszystkich państw. Obok oddziałów krajowych posiada oddziały i przedstawicielstwa zagraniczne. Placówki zagraniczne posiada także Bank Pekao SA.

Czytaj dalej Bank Handlowy w Warszawie SA

RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA

Rachunkowość bankowa jest systemem ewidencjonowania i prezentowania operacji pieniężnych przeprowadzanych przez banki na rachunkach bankowych. Umożliwia ona analizę wykonywanych operacji, a także ocenę ich efektywności. Działalność banków ściśle wiąże się z czynnościami ewidencyjno-rozliczeniowymi. Banki finansują obrót gospodarczy, co znajduje odbicie w wykonywanych przez nie operacjach i rozliczeniach pieniężnych. Przebieg tych operacji, stanowiąc podstawową działalność banków, jest ewidencjonowany na rachunkach bankowych klientów i banków. Ogólnie biorąc polegają one na przeniesieniu (przeksięgowaniu) kwot pieniężnych, reprezentujących wartości majątkowe lub zobowiązania, pomiędzy kontami klientów banku albo między nimi a bankiem (np. wykorzystanie i spłata kredytu). Ponadto banki, jako szczególnego rodzaju przedsiębiorstwa, ewidencjonują własny majątek, zobowiązania i należności, koszty i wpływy oraz wyniki prowadzonej działalności.

Czytaj dalej RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA

Plan marketingowy a plan zatrudnienia

Konsekwencją przyjęcia planu marketingowego w określonym kształcie, zakładającego zazwyczaj systematyczny wzrost przychodów, jest przegląd i dostosowanie do niego planu zatrudnienia. Niestety, bardzo często zapominamy o tym aspekcie działań i w efekcie często już podczas wdrażania planu musimy „gasić pożary” i szybko szukać nowych pracowników.

Czytaj dalej Plan marketingowy a plan zatrudnienia

Przygotowanie pracownika do pełnienia obowiązków zawodowych

Możliwe i celowe jest korzystanie z mniej kosztownych sposobów dających zupełnie wiarygodny obraz kandydatów. Taki tańszy scenariusz przebiegu selekcji, poza dobrze opisanym zbiorem wymagań (opis stanowisk, profil kwalifikacyjny), powinien obejmować przynajmniej gruntowną analizę dokumentacji personalnej i pogłębione wywiady z kandydatem przeprowadzane w pewnych, kilkutygodniowych odstępach, z udziałem menedżera (specjalisty) personalnego, przyszłego szefa oraz wykwalifikowanego współpracownika.

Czytaj dalej Przygotowanie pracownika do pełnienia obowiązków zawodowych

Okresowa ocena pracownika

Z punktu widzenia organizacji pracy można wyróżnić stanowiska kierownicze wyższego i niższego szczebla, stanowiska samodzielne oraz stanowiska wykonawcze. Projektowane i wdrażane do praktyki arkusze oceny pracowników obejmujących te grupy stanowisk mogą być mniej lub bardziej rozbudowane i składać się z jednej lub kilku części. Jeżeli arkusze te mają służyć kompleksowej, okresowej ocenie pracownika, powinny zawierać trzy części.

Czytaj dalej Okresowa ocena pracownika

Standardy dla wykonywanej usługi ubezpieczeniowej

Podczas szczytu okresu (sezonu) ubezpieczeniowego, gdy zaległości mogą sięgać kilku tygodni, wielu klientów może zmienić firmę. Klienci, dla których szybkie posiadanie ubezpieczenia i sprawna obsługa mają duże znaczenie, mogą wówczas przejść do innego towarzystwa. Ograniczeniem takich działań ze strony klienta może być np. szybkie zainkasowanie pierwszej składki i ochrona tymczasowa, która wiąże klientów.

Czytaj dalej Standardy dla wykonywanej usługi ubezpieczeniowej